Software

Software

Phần mềm Quản lý Hợp đồng công chứng và dữ liệu ngăn chặn Dotary kết nối các Tổ chức hành nghề công chứng với Sở Tư pháp và các Cơ quan phối hợp, cho phép chia sẻ tức thời các thông tin về tình trạng ngăn chặn của tài sản, lịch sử giao dịch của tài sản giúp giải quyết hiệu quả bài toán rủi ro cho các công chứng viên và các tổ chức. Mô hình đa nền tảng giúp quản lý đa văn phòng.

Phần mềm Quản lý Hợp đồng công chứng và dữ liệu ngăn chặn Dotary kết nối các Tổ chức hành nghề công chứng với Sở Tư pháp và các Cơ quan phối hợp, cho phép chia sẻ tức thời các thông tin về tình trạng ngăn chặn của tài sản, lịch sử giao dịch của tài sản giúp giải quyết hiệu quả bài toán rủi ro cho các công chứng viên và các tổ chức. Mô hình đa nền tảng giúp quản lý đa văn phòng.

Publications

Welcome

By notary

Chào mừng đến hệ thống dịch vụ Notary Software